OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI – SPRZĄTACZKI

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka w Rzeszotarach, ul. Pod Debiną 45,
32-040 Rzeszotary, ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Kowalczyka
  w Rzeszotarach, ul. Pod Debiną 45, 32-040 Rzeszotary
 2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 • Umowa o pracę od marca 2018 r.
 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem sprzątaczki:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • obowiązkowość, uczciwość, sumienność,
 • umiejętności organizacji prac (wykonywania zadań na ww. stanowisku),
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie pracy w szkole,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska sprzątaczki w szkole.

List motywacyjny i życiorys winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922) oraz przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 902 ze zm.)

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Kowalczyka
w Rzeszotarach, ul. Pod Dębiną 45, 32-040 Rzeszotary, do dnia 21 lutego 2018 r.
do godz. 12.00
lub przesłać na adres szkoły. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Powinny one znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki”. O terminie dalszego postępowania kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.