Po blisko dwumiesięcznym okresie funkcjonowania Szkoły w systemie pracy zdalnej od 25.05.2020 r. wprowadzamy nowe zasady organizacji procesu kształcenia. Zmiany, możliwe dzięki stopniowemu luzowaniu rygorów sanitarno-epidemiologicznych, mają na celu m.in. pomoc rodzicom, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Dlatego proszę o uważne przeczytanie poniższych zaleceń oraz informacji i, w miarę możliwości, dokładne ich przestrzeganie:

  • Od dnia 25 maja 2020 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas I – III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością wprowadzania zajęć dydaktycznych na terenie szkoły,
    • bardzo proszę, aby przy deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych określić czas pobytu dziecka w szkole. Pozwoli to zaplanować i dostosować godziny pracy świetlicy do potrzeb Rodziców,
  • Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uruchamiamy zajęcia wynikające z zapewnienia odpowiedniego do potrzeb wsparcia dzieci młodzieży (np. zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i inne)
  • Od dnia 1 czerwca 2020 r.. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.


Udział w wymienionych zajęciach jest dobrowolny i odbywa się za Państwa zgodą oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem i zgłoszeniu do Dyrektora Szkoły. Aby zapewnić uczniom bezpieczne warunki pobytu w szkole konieczne jest wprowadzenie i przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo każdemu uczniowi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pełną informację na temat zasad przebywania uczniów na terenie szkoły oraz nt. konieczności złożenia stosownych oświadczeń otrzymacie Państwo od Wychowawców klas, którzy zawsze są do Waszej dyspozycji i w razie potrzeby udzielą niezbędnego wsparcia.

Dokumenty są do pobrania na naszej stronie:

"Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach w okresie pandemii COVID-19”,

„Deklaracja rodziców”

„Oświadczenie rodziców”

 

W razie pytań proszę o kontakt,

dyr. szkoły.